Sjukefråværet i Hordaland under landssnittet

16.12.2017
Per 3. kvartal i 2017 var det legemelde sjukefråværet i Hordaland på 5,4 prosent. Dette er ein nedgang på 0,2 prosent i høve til i fjor.
Medan arbeidsløysa i Hordaland dei to seinaste åra har stige, har sjukefråværet vore svært stabilt i same periode. Assisterande fylkesdirektør i NAV Hordaland, Tommy Johansen merker seg at hans fylke stort sett følgjer landssnittet.

– Endringane er marginale og tala er stabile. Sjukefråværet er høgast i Nordhordland og i øykommunane i vest. Muskel- og skjelett, samen med psykiske lidingar, er den største utfordringa. Vi er uroa over auken i ungdom som vert uføre som følgje av psykisk sjukdom, seier Johansen.

Muskel- og skjelettplagar
Bransjane med lågast sjukefråvær var informasjon og kommunikasjon (3,1 %), jordbruk/skog/fiske (3,3%), fagleg/vitskapleg/teknisk tenesteyting (3,6 %) og elektrisitet, vann og renovasjon (3,9 %).

– Det er stor stabilitet i dei ulike næringane i Hordaland, men dei ligg på ulike nivå. Helse og omsorg (7,7 %) ligg høgare enn alle andre, medan tenesteyting og primærnæringane ligg lågt. Innan helsesektoren, som har høg kvinnedel og sysselsetjing, bruker NAV og Bergen kommune mykje tid og krefter for å få ned sjukefråværet, seier Johansen.

Det er stabil differanse mellom kvinner og menn i sjukefråvær i Hordaland. I tredje kvartal hadde menn nedgang på 5 % medan kvinner gjekk ned med 2 %. Blant dei yngste frå 16 til 19 år er det òg gledelige tal.

Muskel- og skjelettplagar og psykiske lidingar er årsaka til flest sjukmeldingar i Hordaland. Hordaland ligg på nesten same snitt som Rogaland og Oslo i graderte sjukefråværstilfelle.

Geografiske forskjellar
Sjukefråværet aukar mest innan næringane jordbruk, skogbruk og fiske (+13 %) og elektrisitet, vann og renovasjon (+12 %). Innan vitskapleg og teknisk tenesteyting (-10 %), finans og forsikring (-9 %) og offentleg administrasjon og forsvar (-9 %) går sjukefråværet prosentvis mest ned.

Høgst sjukefråvær finn vi i kommunane Modalen (8,5 %), Radøy (7,8 %) og Fjell (6,8 %). Lågast er sjukefråværet i Granvin (3,8 %) som går mest prosentvis ned, og Austevoll (4,5 %) og Jondal (4,6 %).
Det totale sjukefråværet i landet er no på 6,5 prosent og er uendra samanlikna med andre kvartal, viser nye sesong- og influensajusterte tal. Det var ein nedgang i det eigenmelde sjukefråværet på 3,9 prosent, medan det legemelde fråværet i Noreg steig med 0,3 prosent.

Av Eivind A. Pettersen.
 
 
Til nyheitsarkivet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
cato-lorentz-pa-jobbenIA-Podkast: På jobben
17.02.2020
sim illGratis kurs i arbeid og psykisk helse i Sogndal og Førde
02.02.2020
frokostFrokostmøte om psykisk helse i Bergen
01.02.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.02.2020
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg (3 timer) (Bergen)
Les mer
18.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Sogndal)
Les mer
19.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Førde)
Les mer
25.03.2020
Litt for mye, litt for ofte..? (3 timer) (Bergen)
Les mer
28.04.2020
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer

IA-Webinar på nett

Sjekk sjukefråværet

Meld deg på nyheitsbrevet

Meld deg på eit gratis IA-Webinar

Siste nyheiter
cato-lorentz-pa-jobbenIA-Podkast: På jobben
17.02.2020
sim illGratis kurs i arbeid og psykisk helse i Sogndal og Førde
02.02.2020
frokostFrokostmøte om psykisk helse i Bergen
01.02.2020
logo_nav
Kurs og aktivitetar
20.02.2020
Normale reaksjoner når arbeidslivet endrer seg (3 timer) (Bergen)
Les mer
18.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Sogndal)
Les mer
19.03.2020
Arbeid og psykisk helse (6 timer) (Førde)
Les mer
25.03.2020
Litt for mye, litt for ofte..? (3 timer) (Bergen)
Les mer
28.04.2020
Snakk om det - samtalen om psykisk helse (3 timer) (Bergen)
Les mer

Sjekk sjukefråværet

IA-Webinar på nett

Meld deg på nyheitsbrevet